Omgevingswet Deventer

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving zoals, wonen, mobiliteit, milieu, natuur en water. Maar liefst 26 wetten gaan op in één regeling. De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze leefomgeving. Bestemmingsplannen, bouwvergunningen en milieuvergunningen zijn straks dus verleden tijd. De herziening is nodig om maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. Het maakt het omgevingsrecht eenvoudiger. Maar het vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, inwoners en bedrijven.

Nieuwe Omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

Het Rijk komt met de Omgevingswet, omdat de huidige regels eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen hebben. Daardoor is de wetgeving te ingewikkeld geworden en duurt het onnodig lang voor een project kan starten. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen, de bouw van windmolenparken et cetera.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen.

Anders denken en werken

De invoering van de Omgevingswet is nodig om de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. Dit vraagt een heel andere werk- en denkwijze van overheden, inwoners en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. Belangrijk hierbij is dat de maatschappelijke opgave of meerwaarde duidelijk wordt.

Samen aan de slag

Het is belangrijk dat we als gemeente nu al beginnen met de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet. Dit doen we door aan de slag te gaan met een Deventer Omgevingsvisie. Deze visie vervolgens uitgewerkt in Omgevingsprogramma's en uiteindelijk in een Omgevingsplan. Dit alles doen we niet alleen, maar samen met ondernemers, kennispartners en inwoners.

Meepraten over thema’s

Natuurlijk kunt u met de gemeente meepraten over thema’s die u interessant vindt. Stuurt u daarvoor een mailtje naar omgevingswet@deventer.nl. Vermeld s.v.p. uw naam, eventueel bedrijf, organisatie of belangengroep, de wijk waar u woont/graag over meepraat en de thema’s waarover u in gesprek wilt. Zie hieronder een overzicht van deze wijken en thema’s. Wanneer u een mailtje stuurt naar bovenstaand e-mailadres, kan de gemeente u uitnodigen om hierover in gesprek te gaan tijdens een bijeenkomst, een sessie of bijvoorbeeld een online vragenlijst.

Wijken

 • Binnenstad & de wijken rondom het centrum
 • Bedrijventerreinen
 • De nieuwere wijken
 • Buitengebied & dorpen
 • Diepenveen en Schalkhaar

Mogelijke thema’s

 • Klimaatadaptatie
 • Duurzaamheid / energietransitie
 • Sociaal / Gezondheid
 • Economie / Bedrijvigheid, Recreatie / Toerisme en Landbouw
 • Mobiliteit
 • Erfgoed
 • Natuur, Landschap en Ecologie
 • Wonen
 • Leefomgeving