Vraag & Antwoord

 • Omgevingsvisie

  Een Omgevingsvisie is een van de instrumenten binnen de Omgevingswet die op 1-1-2021 in werking treedt. In een Omgevingsvisie beschrijft de gemeente haar ambities en ontwikkelrichtingen op een hoog abstractieniveau.

  In het kader van de Omgevingswet, die op 1-1-2021 in werking treedt, is de gemeente verplicht om een Omgevingsvisie te maken.

  De Omgevingsvisie is een dynamisch document dat periodiek wordt aangepast naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen die op de samenleving afkomen en/of die door de samenleving worden ingebracht.

  Een Omgevingsvisie is een koersdocument op hoofdlijnen en is daarmee de basis voor het Omgevingsplan waarin regels worden opgenomen. In het Omgevingsplan kunt u terugvinden welke regels er gelden bij u in de straat.

  Vanaf 2021 op het moment dat de Omgevingswet is ingetreden vervangt de Omgevingsvisie de gemeentelijke Structuurvisie. Tot die tijd staan beide beleidsdocumenten naast elkaar. Op onderdelen waar de Omgevingsvisie geen antwoord op geeft, is de Structuurvisie nog altijd van kracht.

  Ja dat kunt u. Mocht u geïnteresseerd zijn om samen met de gemeente één of meerdere thema’s voor de verschillende deelgebieden uit te werken, dan kunt u zich aanmelden via omgevingswet@deventer.nl.

  De huidige Omgevingsvisie is een 1.0 versie. De wereld om ons heen verandert snel. Dit vraagt ook om een snellere doorontwikkeling cq. herijking van het beleid van de gemeente. De Omgevingsvisie zal daarom met regelmaat worden gewijzigd.

  Het doel van de Omgevingswet is om procedures makkelijker, overzichtelijker en sneller te laten verlopen. De Omgevingsvisie (als instrument onder de Omgevingswet) is een richtinggevend document dat een koers uitzet en voldoende flexibiliteit in zich heeft om aangepast te worden aan maatschappelijke ontwikkelingen die op Deventer af komen.