Omgevingsprogramma's

Is de Omgevingsvisie van Deventer vastgesteld? Dan volgt de uitwerking van de ambities en beleidsdoelen uit deze visie in één of meerdere Omgevingsprogramma’s. Dit doen we samen met inwoners en partners.

Wat is een Omgevingsprogramma?

Hoe gaat de gemeente Deventer de ambities en doelen uit de Omgevingsvisie bereiken? Daar zijn allerlei maatregelen voor nodig. De uitwerking van deze maatregelen voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving legt de gemeente vast in een Omgevingsprogramma. De gemeente kan één of meer Omgevingsprogramma’s opstellen. Een Omgevingsprogramma wordt meestal opgesteld voor een thema (water, geluid) of voor een gebied (centrum, buitengebied). De gemeente kan een programma ook gebruiken als kader voor een wijziging van het omgevingsplan.

De maatregelen in het Omgevingsplan moeten leiden tot de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De gewenste kwaliteit is te vertalen in omgevingswaarden (kwaliteitsnormen die de gemeente voor de leefomgeving wil bereiken) of in maatschappelijke doelen (bijv. een veilige en gezonde leefomgeving)

Over wat voor maatregelen gaat het?

In een Omgevingsprogramma vertalen we dus de ambities naar concrete maatregelen. Dit om te (gaan) voldoen aan de genoemde omgevingswaarden. In veel gevallen zullen dat beschikkingen of regels zijn. Maar ook maatregelen zoals voorlichtingscampagnes, subsidieprogramma’s of convenanten kunnen helpen bij het realiseren van ambities.

Welke programma's zijn er?