Omgevingswet en de gemeente Deventer

De gemeente wil haar organisatie zo inrichten zodat wij in 2019 in de geest van de Omgevingswet kunnen gaan handelen. Achter de schermen werken wij aan het verbeteren van (digitale) informatievoorzieningen, stroomlijnen van processen en verkennen van de lokale initiatieven die maatwerk verdienen.

Daarnaast stelt de gemeente twee instrumenten op die het werken met de Omgevingswet mogelijk maken; de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een integrale visie op de noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen binnen het grondgebied, die de huidige structuurvisie vervangt. Wat zien we op ons afkomen qua opgaves, welke ambities hebben we al verwoord en wat zijn de ontwikkelingsrichtingen voor Deventer? Dat gaat over inhoud, maar ook heel duidelijk over de rol en houding die wij als gemeente voor onszelf zien.

Wij zijn begonnen met het opstellen van deze visie en hebben hierbij een bewuste keuze gemaakt om alle visies, koersdocumenten en beleidsplannen van de afgelopen jaren te gebruiken als bouwstenen. Door hier een integraal verhaal van te maken hebben we een goed gefundeerd eerste concept waarmee we het gesprek kunnen aangaan. Zoals het er nu naar uitziet, kunt u dit concept begin juli van ons verwachten met het verzoek dit te lezen en hierop te reageren.

We geven vast mee dat dit een wezenlijk ander beleidsstuk is dan voorheen en dat dit ook iets van u vraagt met betrekking tot het lezen en interpreteren. We dagen u uit het stuk vooral te lezen door de integrale bril en te kijken welke voor u gewenste ontwikkelingen misschien nog meer mogelijk zijn. We horen uiteraard ook graag de ongewenste beperkingen.

Nog belangrijker dan de inhoud is dat we met elkaar tot goede spelregels voor het proces komen voor als zich ontwikkelingen voordoen. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de belangrijkste spelers vroegtijdig betrokken zijn en meedoen in de planvorming?
Elementen als duurzaamheid, gezondheid en sociale aspecten gaan een nadrukkelijker rol spelen in de fysieke leefomgeving.

Omgevingsplan

In het Omgevingsplan leggen we de ontwikkelingsrichtingen nader vast in regels en procedures. Het Omgevingsplan is één plan met de regels over de fysieke leefomgeving voor het gehele grondgebied van de gemeente. De verschillende bestemmingsplannen en vele verordeningen verdwijnen.

Het Omgevingsplan kan pas vastgesteld worden als de wet in werking is getreden. Door nu al een Omgevingsvisie neer te leggen, geven we onszelf (en daarmee bedoelen we iedereen) ruim de tijd om met elkaar te bepalen welke lokale regels en processen wij willen opnemen in het Omgevingsplan. Een groot deel van het Omgevingsplan bestaat uit landelijke regels, waaraan we allemaal moeten voldoen in kader van de veiligheid en gezondheid.
Vooruitlopend hierop zijn we al wel bezig met één bestemmingsplan voor het binnenstedelijk gebied en de dorpen. We hebben al één bestemmingsplan voor het buitengebied en zo hebben we straks in aanloop naar het Omgevingsplan nog twee bestemmingsplannen die integraal en samenhangend moeten worden gemaakt. We gebruiken dit bestemmingsplan ‘Deventer Stad & Dorpen ‘om al een aantal slagen te maken richting het Omgevingsplan.

De komende jaren gaan we met elkaar in gesprek. Waarover?

  • Over hoe we onze ruimte in Deventer willen inrichten;
  • welke thema’s hierbij belangrijk zijn;
  • waar we vooral voor behoud en beheer gaan;
  • waar ruimte voor ontwikkeling ligt;
  • maar vooral ook hoe we het goede proces maken met elkaar waarbij zoveel mogelijk belangen in beeld en zorgvuldig tot een afweging komen;
  • hoe we met elkaar kunnen werken aan loslaten en vertrouwen;
  • en hoe we het gezellig met elkaar houden en Deventer één van de leukste en mooiste gemeenten van Nederland maken.